Mediátor

19.02.2023

Mediácia je vhodným nástrojom pri rodinnoprávnych sporoch, kde je najviac využívaná. Do rodinnej mediácie spadá celá problematika rodiny so všetkými spormi a konfliktami, ktoré vychádzajú z fungovania rodiny. 

V centre pre rodinu Malé rodinkovo je mediátor k dispozícii predovšetkým pre spory vznikajúce v rodine.Či už pri riešení veľkých konfliktov, kde mediácia nastupuje ako nástroj mimosúdneho riešenia sporov, ale aj pri riešení malých konfliktov a tenzií v rodinách. 

Okrem rodinnej mediácie sa mediácia dá využiť ako efektívny nástroj mimosúdneho riešenia sporov občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodno-právnych a rodinnoprávnych (susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, atď.) Oficiálna mediácia v takýchto prípadoch môže byť ukončená podpisom mediačnej dohody, ktorú si sami za pomoci mediátora sformulujú strany konfliktu a ktorá je právne zaväzná. Exekučný titul dostáva následne dohoda vo forme notárskej zápisnice, prípadne ako súdny zmier, ak v danej veci prebieha súdny spor. 

Viac informácií o mediácii a medátorke sa dočítate tu.

Mediátorka: 

MUDr. Viera Gottweisová

mediátor - mediácia konfliktov, lekárka

"Ako matka štyroch detí som mediátorom na plný úväzok. Práca s rodinou a pre rodiny mi dáva zmysel. Vidím veľký potenciál v zlepšení komunikácie v rodinách."


Termín: 

dohodou

Kontakt:

mediaciakonfliktov@gmail.com

mediaciakonfliktov.sk