Ceníme si akúkoľvek pomoc

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo sme založili ako občianske združenie a vložili sme do neho vlastné nemalé finančné, časové aj personálne zdroje. Organizátori centra pracujeme na dobrovoľníckej báze bez finančnej odmeny.

Keďže fungujume v komerčne prenajatých priestoroch, musíme myslieť aj na získavanie financií.

Vaše finančné dary používame na zaplatenie nájomného za priestory, odmeny externých lektorov, skvalitňovanie a pridávanie pravidelných kurzov aj jednorázových akcií, nákup kancelárskych potrieb a rôznych vzdelávacích pomôcok, tlač propagačného materiálu, opravy a iné.

Vyjadrenie vašej podpory nám dáva spätnú väzbu, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme!

Darujte nám 2% z Vašich daní

Milí priatelia, rodičia, snúbenci, podporovatelia, 

v júni 2023 začalo svoju činnosť Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo.Do komerčného nájmu priestorov sme išli aj napriek tomu, že našou veľkou túžbou je organizovať spoločenské akcie, aktivity a krúžky slúžiace snúbencom, manželom, rodičom a deťom. Veríme, že dokážeme nájsť vhodný program aj pre našich seniorov. 

Celý organizačný tím pracujeme bez nároku na mzdu, len aby sme vedeli zaplatiť komerčný vysoký nájom a postupne dokázali dozariaďovať priestory a organizovať ďalšie aktivity, podporujúce vzťahy v rodine a vzdelávanie.

Veľa z vás alebo vaše deti sa už zúčastnili alebo zúčastňujú na našich aktivitách a veľmi sa tešíme vaším pozitívnym ohlasom.Na to, aby sme dokázali dlhodobo udržať naše/vaše Malé Rodinkovo nám môžu pomôcť aj vaše 2% dane, ktoré nám môžete poukázať. Ak ste nám pomáhali ako dobrovoľník, môžete nám poukázať 3% dane.

POSTUP, AK STE ZAMESTNANEC

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej len RZD) za rok 2023. V žiadosti o RZD zaškrtnite políčko v oddiely VII. - žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane priložený v maili.
 3. Z potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate: 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte: Martina Strížencová, info@malerodinkovo.sk, +421 947 977 903
  POZOR – dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať Malému Rodinkovu.
 4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo ku nám do Malého Rodinkova v Malinove.
 • Budeme Vám vďační ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane

POSTUP, AK STE FYZICKÁ OSOBA ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA (sami podávate daňové priznanie)2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie a právnické osoby.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma musí byť vyššia ako 3€.
 2. Upozornenie pre PRÁVNICKÉ OSOBY: (Výpočet: Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,- €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.)
 3. Vyplňte Daňové priznanie ktoré kvôli DÚ vypĺňate. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.
  Ak ste FO a ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte: Martina Strížencová, info@malerodinkovo.sk, +421 947 977 903
  POZOR – dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať Malému Rodinkovu.
 • Budeme Vám vďační ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

ĎakujemeNEFINANČNÁ PODPORA

MODLITBA

Máme plány aj predstavu ako by mohlo centrum slúžiť. Bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania, a preto budeme radi, keď sa pridáte k modlitbovej podpore za tento projekt. 

DOBROVOĽNÍCTVO

Centrum rozbiehame zatiaľ s malým počtom ľudí, preto ak by vás myšlienka zaujala, máte nápady a neváhate ich zrealizovať, ste u nás vítaní. 

Napíšte nám na náš mail : info@malerodinkovo.sk

Tešíme sa na vás!

MATERIÁLNA PODPORA

Podporte nás materiálne a darujte stravné lístky, tovar, služby, tlač materiálov, občerstvenie pre dobrovoľníkov, kancelárske potreby,...

Pred darovaním sa s nami nezabudnite kontaktovať a dohodnúť si podmienky darovania na: info@malerodinkovo.sk s predmetom: "darovanie".  

FINANČNÁ PODPORA

Číslo účtu

SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Ako môžete prispieť?

Finančná pomoc je pre nás dôležitá. Máme nejaké vlastné zdroje, ale budeme radi, ak sa zapojíte do diela a stanete sa jeho súčasťou aj týmto spôsobom.

Prispieť možete:

- na réžiu (napr. 15€) - ak sa vám páči naša myšlienka a chcete nám prispieť, budeme vám veľmi vďačný.

- na lektorov, koordinátorov (napr. 30€ ) - snažíme sa, aby aktivity boli finančne prístupné pre čo najširšiu cieľovú skupinu. Preto sme ceny tomu prispôsobili, no vďaka vašej podpore môžeme podporiť našich lektorov či koordinátorov.

- na aktivity (napr. 50€) - viacero našich aktivít si vyžaduje dokúpenie špeciálnych pomôcok, bez ktorých by aktivity nefungovali. Budeme radi, ak nám prispejete a pomôžete doplniť to, čo ešte chýba.

- na prenájom priestorov (napr. 100€) - Priestory, v ktorých sa nachádzame nie sú najlacnejšie. Vyberali sme ich s ohľadom na polohu pre dediny Malinovo a Most pri Bratislave. Taktiež s ohľadom na rozloženie priestorov, aby sme vedeli rozložiť zatiaľ plánované aktivity.

ĎAKUJEME

 Ak chcete určiť účel daru, prosím, pripíšte túto informáciu do správy pre príjemcu.PODPORILI  NÁS