Mediátor, mediácia konfliktov

09.02.2023

Mediácia je vhodným nástrojom pri rodinnoprávnych sporoch, kde je najviac využívaná. Do rodinnej mediácie spadá celá problematika rodiny so všetkými spormi a konfliktami, ktoré vychádzajú z fungovania rodiny. Najčastejšie sa konflikty týkajú vzťahu partnerov, kde kameňom úrazu je nedostatočná komunikácia. Zdrojom konfliktov môžu byť aj neprimerané očakávania, ktoré vedú k opakovanému sklamávaniu a hádkam. Partneri môžu čeliť sporom v oblasti financií, splácania úverov a hypotéky. Ak sú manželia rodičmi, môžu mať konflikty v oblasti rôznych pohľadov na výchovu ich detí, na rozdelenie starostlivosti o nich, neskôr môžu pribudnúť konflikty rodičov s deťmi, kde deti môžu mať názory a predstavy o svojom živote, ktoré nekorešpondujú s rodičovskými, prípadne nedostatočná, či nefungujúca vzájomná komunikácia detí s rodičmi.


Okrem rodinnej mediácie, ktorú predovšetkým chcem ponúknuť na pôde Malého rodinkova, sa mediácia dá využiť ako efektívny nástroj mimosúdneho riešenia sporov občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodno-právnych a rodinnoprávnych (susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, atď.) Oficiálna mediácia v takýchto prípadoch môže byť ukončená podpisom mediačnej dohody, ktorú si sami za pomoci mediátora sformulujú strany konfliktu a ktorá je právne zaväzná. Exekučný titul dostáva následne dohoda vo forme notárskej zápisnice, prípadne ako súdny zmier, ak v danej veci prebieha súdny spor.


V centre pre rodinu Malé rodinkovo je mediátor k dispozícii predovšetkým pre spory vznikajúce v rodine. Či už pri riešení veľkých konfliktov, kde mediácia nastupuje ako nástroj mimosúdneho riešenia sporov, ale aj pri riešení malých konfliktov a tenzií v rodinách.


Rodinná mediácia sa snaží o riešenie konfliktov vzniknutých zo spolužitia rodiny. Cieľom rodinnej mediácie je stabilizovať vzájomný vzťah rodičov a detí - aby sa posilnila komunikácia medzi rodičmi a ich vzájomný vzťah a aby deti boli čo najmenej vystavené konfliktom a hádkam. Prednosti mediácie sa teda dajú využiť aj pri takýchto miernejších, bežných sporoch. Tým, že je predpoklad snahy oboch strán nájsť spoločné riešenie, je mediácia v týchto prípadoch vzpruhou pre budúcnosť fungovania vzťahu a efektívnym nácvikom kvalitnej komunikácie.

Volám sa Viera Gottweisová. Som lekárka a mediátorka. Mediačnú činnosť vykonávam podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. V rámci tejto činnosti ako nezávislá a nestranná sprostredkovateľka komunikácie medzi sporovými stranami vytváram vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje záujem strán sporu.

Ako matka štyroch detí som mediátorom na plný úväzok. Práca s rodinou a pre rodiny mi dáva zmysel. Vidím veľký potenciál v zlepšení komunikácie v rodinách. Aj tam, kde vzťahy roky škrípali a sú naozaj bolestivé a ťažké, má zmysel skúsiť napraviť komunikáciu. Mediácia je na pomoc pri takýchto konfliktoch efektívnym riešením. Prítomnosť tretej osoby - nezávislej a nestrannej, neutrálne prostredie a riadený proces mediácie zaručia každému účastníkovi neprerušovaný čas na vyjadrenie svojho pohľadu. Mediácia umožní, že sa strany často prvý krát skutočne navzájom vypočujú. Už to samotné pomáha k zlepšeniu situácie a otvára cestu na ďalšiu komunikáciu a hľadanie spoločných riešení. 

Mojím snom je, aby sa mediácia využívala ako bežný spôsob komunikácie v rodinách a spoločenstvách. Aby rodinná mediácia znamenala pomoc v rodine, ktorá chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a upevniť vzťahy. Aby sme ako rodičia nachádzali stále lepšie spôsoby ako komunikovať a riešiť nezhody medzi sebou navzájom civilizovane a s láskou a porozumením, potom aby sme tak riešili konflikty aj so svojim potomstvom, ale aj širším príbuzenstvom. Aby sme ako rodinní mediátori nemuseli riešiť hlavne rozvodové konflikty a spory o deti, ale aby sme ako spoločnosť raz prišli do takého štádia, že sami vycítime vznikajúci konflikt, alebo nedostatočnú komunikáciu a vyhľadáme pomoc pri riešení sporov už hneď pri začiatku ich vzniku.


MUDr. Viera Gottweisová

Mediátor - Mediácia konfliktov

mediaciakonfliktov@gmail.com

mediaciakonflitkov.sk